تبلیغات
; Generate your flash banner free online
˙·٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒشهرگرمی ودبیرستان شهید چمرانƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥●•٠·˙

˙·٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒشهرگرمی ودبیرستان شهید چمرانƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒارزش آدمی با آنچه که میدهد معلوم میشود نه با آنچه که میگیردƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥●•٠·˙ 
نظر سنجی
بهترین دبیر از دید شما از همه لحاظ


لینک دوستان
كدلوگوی وبسایت شهرگرمی ودبیرستان شهید چمران

من از جاستین بیبر نفففففرت دارم

۱-در آزمایش های مختلف مندل فرزندان حاصل از آمیزش والدین :

1)   به یكی از والدین شباهت دارند.    

 2) 4/1 به یك والد و4/3به والد دیگر شباهت دارند.

3) 1/4 به یك والد و2/1 به والد دیگر شباهت دارند. 

 4) تماماً صفات حدواسط را نشان می دهند.

2- اگر فرمول كروموزومی سلول های بدن جانداری AaBbCCDD باشد، چند نوع گامت به وسیله ی این جاندار تولید می شود؟

1) 2                       2) 4                       3) 6                           4) 8

3- فنوتیپ حاصل از آمیزش دو خرگوش سیاه ناخالص به ترتیب از راست به چپ به چه نسبت سیاه و به چه نسبت قهوه ای است؟

1) 3/1 و 3/2                2) 3/2 و 3/1                 3) 4/1 و 4/2                 4) 4/3 و 4/1

4- رابطه ی غالب و مغلوبی در مورد آلل های تعیین كننده ی گروه های خونی در انسان به چه نحوی است؟

1) IA و IB  هر دو نسبت به i غالبند.                 2) IA و IB  هر دو نسبت به i مغلوبند.

3) IA و i   هر دو نسبت به IB غالبند.                  4) IA وi  هر دو نسبت به IB مغلوبند.

5- فرد هتروزیگوس به فردی گفته می شود كه:

1) الل های شبیه داشته باشد.                           2) الل های متفاوت داشته باشد.

3) بعضی ژن های او غالب و بعضی مغلوب باشد.       4) ژن های یكسان داشته باشد.

6- از خود لقاحی نخود فرنگی دانه صاف ناخالص چه  نسبت هایی به دست می آید؟  

 1) 100% صاف                                       2) 4/1 صاف و 4/3 چروكیده     

 3) 2/1 چروكیده و 2/1صاف                          4) 4/1 چروكیده و 4/3 صاف

 7- از خودلقاحی گیاهی كه در دوصفت هتروزیگوس است و الل ها نسبت به هم رابطه غالب و مغلوبی ندارند ومستقل از هم منتقل می شوند، چه نسبتی از فنوتیپ های نسل حاصل شبیه والدین خواهند شد؟ 

 1)8/1          2) 4/1             3) 8/3            4) 2/1 

8- اگر الل های یك جفت ژن رابطه ی غالب و مغلوبی نداشته باشند ، در افراد نسل دوم كدام وضع زیر مشاهده خواهد شد؟

1) فنوتیپ هتروزیگوس ها از هموزیگوس های غالب و نهفته متفاوت خواهد بود. 

2) نسبت هتروزیگوس ها 3 برابر هموزیگوس ها ی غالب خواهد بود. 

 3) فنوتیپ هموزیگوس های غالب و مغلوب شبیه هم خواهد بود.   

 4) فنوتیپ هموزیگوس های غالب ، هموزیگوس های مغلوب و هتروزیگوس ها شبیه به هم خواهد بود.

 9- اگر ژن A نسبت به a و ژن B نسبت به b  غالب باشد، فنوتیپ كدام ژنوتیپ زیر شبیه به هم خواهد بود؟

1)  AABB , aaBb ( ۴               a aBb ,AaBB(۳          AABb , AAbb(۲         Aabb , aabb                   

 10- در وراثت دو جفت صفت وقتی غالب و مغلوبی باشد، در 2F به ترتیب از راست به چپ چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ به دست می آید؟ 

  1) 3 و 1              2) 4 و 2                 3) 9 و 4                 4) 16 و 9

11- اگر ژنوتیپ والدین AaBb باشد، نسبت افراد هموزیگوس غالب برای هردوصفت در نسل اول كدام است؟

1) 16/9               2) 16/3                3) 16/2                    4) 16/1 

12- كدام یك از تعریف های زیر مفهوم ژن های الل را به طور صحیح نشان می دهد؟

1) ژن هایی كه اثرشان با هم ظاهر می شود.          

2) ژن های پیوسته روی یك كروموزوم كه اثر مشابه دارند.

2) ژن های پیوسته در روی یك كروموزوم كه غالب یا مغلوبند. 

 4) ژن های هم ردیف كه بر روی دو كروموزوم مشابه واقعند.

13- تشخیص ژنوتیپ كدام یك به آمیزش آزمون نیاز دارد؟

1) گل میمونی قرمز     2) خرگوش سیاه         3) اسب سفید           4) گوساله قرمز روشن

14- از آمیزش aabb × AaBb چه نسبتی از افراد حاصل ژنوتیپ جدیدی خواهند داشت؟

1)2/1                2) 4/1                      3) 8/3                     4) 16/5

15- مندل در ابتدا نسبت 3 به 1 را در نسل دوم نخودهای مورد آزمایش چگونه به دست آورد؟

1 ) از طریق محاسبات آماری پیچیده 

2) ازطریق شمارش و جمع بندی اطلاعات به دست آمده  

 3) به كمك اصل جور شدن مستقل ژن ها      

 4) از روی وجود رابطه غالب و مغلوبی در والدین 

16- اگر در جمعیتی با سه گروه خونی متفاوت ولی با احتمال یكسان سه فرد انتخاب كنیم، احتمال این كه هر سه متفاوت باشند چقدر است؟ 

   1) 3/2                 2) 9/1                   3) 9/2                4) 27/1

17- در سؤال قبلی احتمال یكسان بودن چقدر است؟

1) 3/2                    2) 9/1                    3) 9/2               4) 27/1

18- اگر هر یك از دو صفت مورد مطالعه دارای چهار سری الل باشند، هنگامی كه هر دو صفت را هم زمان مورد مطالعه قرار می دهیم ، چند نوع ژنوتیپ در هر دو صفت هتروزیگوس خواهیم داشت؟

1) 9                   2) 18                     3) 36                     4) 27

19- احتمال این كه از5 فرزند خانواده ای فرزند وسطی دختر و بقیه پسر شود چقدر است؟

1) 32/1                2) 2/1                3) 32/10                   4) 5/1

 20- از آمیزش AaBbccdd × AaBBCcDD چه نسبت افراد نسل اول دارای ژنوتیپ AaBbCcDd می باشند؟

1) 8/1                  2) 16/1              3) 16/3                       4) 8/3 

21- از آمیزش AabbccDd × AABBCcDd چه نسبت افراد نسل اول دارای فنوتیپ ABcd می باشند؟

1) 8/1                2) 16/1                 3) 32/3                     4) 8/3 

22- احتمال آن كه یك مادر سه شكم متوالی فرزند پسر بیاورد چقدر است؟

1) 50%                  2) 25%                3) 12/5%               4) 30% 

23- در وراثت دو صفت در صورت نبودن رابطه غالب و مغلوبی بین آن ها تعداد فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها در 2F به ترتیب از راست به چپ كدام است؟     

  1) 6 و 9        2) 9 و9                 3) 8 و 12                  4) 12 و 8 

24- چرا صفات وابسته به جنس بیش تر در فرزندان نر ظاهر می شود؟

1) الل های آن ها روی كروموزوم Y همانندی ندارند.    

 2) الل ها به تساوی روی كروموزوم های X و Y توزیع نشده اند. 

 3 ) الل های آن ها فقط روی كروموزوم های Y اند.   

 4) الل های روی كروموزوم Y حالت غالب دارند. 

25- فرزند اول پدر و مادر سالمی مبتلا به فنیل كتونوری است ، احتمال این كه فرزند دوم آن ها دختری مبتلا به این بیماری باشد چقدر است؟      

   1) 2/1             2) 4/1                   3) 8/1                 4) 16/1 

26- دختری سالم و مادرش مبتلا به فاویسم ( صفت وابسته به جنس و مغلوب) است ، اگر این دختر با پسری مبتلا به فاویسم ازدواج كند چه نسبت از فرزندانش دخترانی مبتلا به فاویسم خواهند شد؟

  1) 8/1           2) 4/1                  3) 2/1                     4) 4/3 

27- در گنجشك رنگ سیاه چشم صفت وابسته به جنس و نسبت به رنگ قهوه ای غالب است. در آمیزش ماده ی چشم سیاه و نر چشم قهوه ای افرا نسل اول چگونه اند؟        

 1) تمام نرها چشم سیاه                      2) تمام ماده ها چشم سیاه

3) نیمی از نرها چشم قهوه ای            4) نیمی از ماده ها چشم قهوه ای

28- الل های 1 ، 2 ، 3 و 4 در رنگ موی خوكچه هندی دخالت دارند. الل 1 بر همه ی الل های دیگر غالب است. الل 2 بر الل 3 و 4غلبه دارد و الل 3 تنها بر الل 4 غالب است. چند نوع فنوتیپ در چنین جمعیتی قابل پیش بینی است؟

1) 16                2) 10                 3) 8                  4) 4

29- در كبوتران رنگ بال صفت وابسته به جنس و رنگ خاكستری نسبت به سفید غالب است . از آمیزش ماده ی بال خاكستری با نر بال سفید افراد 1F  چگونه خواهند شد؟

1) نیمی از ماده ها سفید             2) نیمی از نرها سفید      

3) تمام ماده ها خاكستری            4) تمام نرها خاكستری

30- خرگوشی با موی سیاه و كوتاه با خرگوش دیگر كه موی سفید و بلند دارد آمیزش داده می شود، در نسل اول همه ی خرگوش ها موی سیاه و كوتاه دارند در نسل دوم فقط یك خرگوش به وجود می آید. احتمال این كه این خرگوش موی سفید كوتاه داشته باشد چقدر است؟ 

  1) 4/1              2) 4/3                 3) 16/1                  4) 16/3 

31- فنوتیپی كه در افراد هتروزیگوس می تواند بروز كند كدام است؟

1) رنگ چشم آبی                  2) آلبی نیسم در زنان     

3) بیماری فنیل كتونوری         4) هموفیلی در مردان 

32- كوررنگی و هموفیلی  وا بسته به جنس اند. اگر مردی كوررنگ با انعقادخون طبیعی با زنی هتروزیگوت نسبت به این دو صفت ازدواج كند، در افراد 1F ……… خواهند بود.

1) پسران همگی كوررنگ و هموفیل            2) نیمی از فرزندان كوررنگ    

 3) نیمی از دختران هموفیل                       4) همگی فرزندان دارای انعقاد خون طبیعی
[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ ★۩SAJJAD ۩★ secret ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بسمه تعالی
ضمن عرض سلام ودرود از این که از این وبلاگ بازدید میکنید سپاسگزاریم.این وبلاگ به درخواست جمعی از دانش آموزان شهید چمران ساخته شده وبه موضوعات درسی وکنکوری،تفریحی،امنیت،دبیرستان شهید چمران وسایردبیرستانهاوهم چنین مسایل روز شهر گرمی می پردازد در صورت امکان دانش آموزان سایردبیرستانها نیزمطالب خود رابرای ماارسال نمایند امید است که با نظرات خوب وسازنده ی خود ما را در ساخت این وبسایت همراهی کنید.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
manage by: SAJJAD JAHED

[RB:Blog_And_Post_Title]بیا        یاس          دانلود

کلیک برای امام زمان...

كد ماوس


IranSkin go Up

*
*
*
*
*
*
*